ÜLDTINGIMUSED

Lepingu üldtingimuste allkirjastamisel digitaalselt või PIN-koodiga kontrollimise teel (edaspidi „allkiri“) saab portaali kasutaja (edaspidi „kasutaja“) isikliku virtuaalkonto, mille abil haldaja ja/või kasutaja saab teha toiminguid vastavalt käesolevatele üldtingimustele.

1. MÕISTED

Laenusaaja – vähemalt 21-aastane isik, kes elab alaliselt Eestis või muus Euroopa Liidu riigis, kellel on nimetatud riigis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning kes on portaali kaudu esitanud laenutaotluse. Isik, kellel on korrapärane sissetulek, puhas isiklik maksekäitumise ajalugu ning kellel ei ole esinenud maksehäireregistrisse kantud maksehäireid.

Investor – vähemalt 18-aastane isik, kes elab alaliselt Eestis või muus Euroopa Liidu riigis, kellel on nimetatud riigis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning kes on allkirjastanud investeerimise üldtingimused portaali investeerimiskonto kaudu. Investoriks võib olla ka juriidiline isik, kui krediidi andmine ei ole tema peamine kaubandus-, majandus- või kutsetegevus ja krediidi andmine füüsilisele isikule ei ole laenusaaja elukoha riigi seaduste kohaselt tarbijakrediit.

Laenuleping – laenusaaja ja investori allkirjastatud dokumendid, mis kinnitavad laenusaaja ja investori tahteavaldust kokkulepitud tingimustel laenu taotleda ja anda. Terviklik laenuleping koosneb eraldi allkirjastatud üld- ja eritingimustest.

Eritingimused – osa laenusaaja laenutingimustest ning investori investeerimistingimustest, mis vastavalt üldtingimuste punktile 2.5 lisatakse laenulepingule.

Laenusaaja laenutingimused – laenusaaja allkirjastatud tahteavaldus, millele vastavatel tingimustel on laenusaaja nõus laenu võtma.

Investori investeerimistingimused – investori allkirjastatud tahteavaldus, mille kohaselt investor on nõus laenu andma ning mille alusel portaal teeb laenusaajatele laenupakkumisi.

Laenupakkumine – portaali automaatselt koostatud pakkumine, mis tehakse eesmärgiga sõlmida laenuleping laenupakkumises sätestatud tingimustel ja koostatakse vastavalt investori ja laenusaaja allkirjastatud tingimustele.

Investeerimiskonto – portaali kaudu kasutatav konto, mida investor kasutab raha väljalaenamiseks.

Virtuaalkonto – isiklik kasutajakonto, mida kasutatakse portaali kaudu laenulepingute alusel tehtud tehingute üle arvestuse pidamiseks.

Portaalihaldur – OÜ Omaraha, Posti 30, 90504 Haapsalu, Eesti, registrikood 12045597.

Portaal – portaalihalduri hallatav e-teenuste keskkond, kus kasutajad saavad üksteiselt raha laenata. Portaali aadress on omaraha.ee.

Portaali kasutaja – füüsiline isik, kes kasutab portaali laenulepingute sõlmimiseks vastavalt käesolevatele üldtingimustele. Portaali kasutajal ei ole kohustust sõlmida laenulepinguid, aga kui kasutaja ei ole 6 kuu jooksul pärast üldtingimuste allkirjastamist portaali sisse loginud, lõpevad kasutaja õigused automaatselt.

2. LAENULEPING JA SELLE SÕLMIMISE KORD, LAENUSUMMA ÜLEKANDMINE

2.1. Investori ja laenusaaja (edaspidi ka „pool“ või „pooled“) vaheline laenuleping koosneb eraldi allkirjastatud üldtingimustest ja eritingimustest, mis koos moodustavad laenulepingu. Pooled allkirjastavad üldtingimused enne mis tahes tehingute tegemist portaali kaudu. Üldtingimused tuleb uuesti allkirjastada ainult siis, kui portaalihaldur on üldtingimusi muutunud või üldtingimuste viimatisest allkirjastamisest on möödunud üle 6 kuu.

2.2. Investor allkirjastab investori investeerimistingimused, mille alusel portaal koostab laenusaajatele laenupakkumisi.

2.3. Laenusaaja allkirjastab laenusaaja laenutingimused ning lõpuks ka portaali koostatud laenupakkumise, kui see talle sobib.

2.4. Laenuleping koostatakse investori ja laenusaaja allkirjastatud tingimustel.

2.5. Laenulepingusse kantakse järgmine investori ja laenusaaja allkirjastatud teave.

2.5.1. Kuupäev ja kellaaeg, millal investor on allkirjastanud investeerimistingimused, investori nimi ja isikukood, laenu põhiosa ja intressimäär.

2.5.2. Kuupäev ja kellaaeg, millal laenusaaja on allkirjastanud laenutingimused, kuupäev ja kellaaeg, millal laenusaaja on allkirjastanud laenupakkumise, laenusaaja nimi ja isikukood, laenusaaja skoor (mille annab portaalihaldur krediidireitingute ja muu teabe põhjal), laenu põhiosa ja intressimäär, tagasimaksmise graafik.

2.6. Laenuleping on sõlmitud ja poolte vahel siduv kohe, kui laenusaaja on allkirjastanud portaali koostatud laenupakkumise ning portaal on koostanud PDF-vormingus laenulepingu poolte allkirjastatud tingimustel.

2.7. Kui laenuleping on punkti 2.6 kohaselt sõlmitud ja siduv, debiteerib portaalihaldur laenulepingus kokkulepitud laenusumma investori investeerimiskontolt ja kannab laenusumma laenusaaja virtuaalkontole portaalis. Sellega on investori kohustused, mis tulenevad laenulepingust, täidetud ning laenusumma on laenusaajale välja makstud.

2.8. Laenusaajal on õigus oma virtuaalkontol olev laen välja võtta ja seda oma äranägemisel kasutada.

2.9. Üldtingimuste allkirjastamisega kinnitavad pooled, et nõustuvad portaalihalduri hinnakirjas (see on avaldatud portaalis) sätestatud teenustasude, trahvide ja muude tasudega ning kasutaja virtuaalkonto automaatse debiteerimisega.

2.10. Pooled kinnitavad, et laenuleping on investori ja laenusaaja, s.t füüsiliste isikute vaheline kokkulepe ega kvalifitseeru seega tarbimislaenuks. Kui investor on Eestis registreeritud juriidiline isik, kinnitab investori esindaja laenulepingut sõlmides, et investor ei sõlmi laenulepingut oma alalise ja peamise majandustegevuse raames.

2.11. Klientide identimise viisid ja digitaalallkiri. Lepingute allkirjastamise viisid.
Kasutajad idendivad end portaali kasutamiseks digitaalallkirjaga. Kui digitaalallkirja kasutamine identimiseks ei ole võimalik, idenditakse kasutajad pärast portaalis registreerumist järgmiselt: pärast registreerimist idendib portaalihaldur isiku PIN-koodi abil, mille õigsust kontrollitakse seejärel e-posti või telefoni teel. Portaalihaldur kinnitab, et annab endast parima kasutajate identimiseks ja tegutseb alati hoolikalt. Portaalihaldur ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad identiteedivargusest või ebatäpsusest ja vigadest kasutaja registreerimisel ja portaali kasutamisel. Lepinguid allkirjastatakse portaalis kas digitaalallkirjaga või PIN-koodiga.

3. LAENUSUMMA TAGASIMAKSMINE

3.1. Laenusaaja maksab laenusumma ja intressi investorile tagasi osamaksetena laenulepingus kokkulepitud maksegraafiku järgi.

3.2. Laenusaaja on kohustatud tagama osamakse tegemiseks vajaliku rahasumma olemasolu laenusaaja virtuaalkontol maksegraafikus sätestatud tagasimaksepäeval.

3.3. Portaalihaldur debiteerib maksegraafikus sätestatud kuupäeval automaatselt laenusaaja osamakse laenusaaja virtuaalkontolt ning kannab selle investori virtuaalkontole.

3.4. Investor nõustub, et laenude, mille tagasimaksmise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva, tagasimaksmise tähtaega on laenusaajal õigus pikendada ühe kuu võrra samadel tingimustel.

4. INTRESS JA VIIVIS

4.1. Intressimäär fikseeritakse laenulepingus. Intressi makstakse protsendina tasumata laenusummast. Intressi arvestatakse kuni maksegraafikus määratud viimase osamakse kuupäevani.

4.2. Intressi arvestatakse iga päev võttes aasta pikkuseks 365 päeva.

4.3. Tagasimakse summa või selle osa puudumisel on laenusaaja kohustatud tasuma viivist. Viivist arvestatakse pärast maksegraafikujärgse laenu tagastamise või osamakse maksetähtaja möödumist alates maksetähtajale järgnevast päevast. Viivist arvutatakse iga päev summalt, mis maksegraafiku järgi on tasumata, päevani, millal summa on tasutud ning laenusaaja virtuaalkontolt kättesaadav.

5. LAENULEPINGU KEHTIVUS

5.1. Laenuleping lõpeb, kui laenusaaja on laenu investorile täies mahus tagasi maksnud, s.t tasunud kogu laenulepingu alusel saadud laenusumma, kogunenud intressi ja muud maksed, ning täitnud kõik muud laenulepinguga võetud kohustused.

5.2. Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine ei vabasta laenusaajat enne laenulepingu ülesütlemist laenulepingu alusel jõustunud rahaliste kohustuste täitmisest.

6. LAENULEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

6.1. Laenusaajal on õigus laen tagasi maksta enne maksegraafikus sätestatud tähtaega, kasutades selleks portaal tehnilisi lahendusi. Kui laenusaaja on laenusaaja lepingutingimustel sõlminud rohkem kui ühe laenulepingu, saab laenulepinguid ennetähtaegse lõpetamise korras lõpetada üksnes korraga.

6.2. Laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks peab laenusaaja virtuaalkontol olema summa, mis vastab laenulepingu(te) jäägile koos intresside, viiviste, teenus- ja muude tasudega.

6.3. Laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise taotlemiseks peab laenusaaja esitama selle kohta portaalis avalduse.

7. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

7.1. Laenulepingust tulenevad vaidlused lahendatakse menetluse alustanud poole valitud kohtus. Vaidlustes kuulub kohaldamisele Eesti õigus.

8. KASUTAJATE ÜLDISED KOHUSTUSED

8.1. Kasutajad (laenusaajad ja investorid) peavad portaali kasutama heauskselt ning järgima seadusi ja üldtunnustatud moraalinorme. Portaal omaraha.ee ja selle autoriõigusega kaitstud sisu on Omaraha OÜ omand. Kasutajatel ei ole õigust portaali lehekülgi või muud portaali sisu salvestada, kopeerida, muuta, avaldada või edastada mis tahes eesmärgil peale isikliku kasutamise.

8.2. Lisaks punktile 8.1 kohustub kasutaja:

8.2.1. käituma portaalihalduri ja teiste kasutajatega suheldes viisakalt ja lugupidavalt;

8.2.2. teavitama portaalihaldurit, kui kasutaja edastatud andmed või muu oluline varem portaalile edastatud teave on muutunud. Selle kohustuse täitmata jätmisel loetakse kasutaja poolt viimati teavitatud aadressile tähitud kirjaga saadetud teade kasutajale kättetoimetatuks, kui tähtkirja postitamisest on möödunud 5 päeva;

8.2.3. viivitamatult teavitama portaalihaldurit (saates teate e-posti teel aadressil info@omaraha.ee või kasutades portaali tehnilist lahendust), kui on põhjust arvata, et isikut tõendav dokument, portaali kasutaja kasutajatunnus ja/või parool ja/või PIN kood on sattunud kolmanda isiku valdusse ja/või kolmandal isikul võib olla omavoliline juurdepääs portaalile. Kasutaja vastutab tekitatud kahju eest, mis tuleneb andmete sattumisest kolmanda isiku valdusse, kuni sellest portaalihaldurile teatamise hetkeni.

9. ISIKUANDMETE KAITSE JA PORTAALIHALDURI VASTUTUS

9.1. Üldtingimuste allkirjastamisel annab kasutaja portaalihaldurile õiguse ja nõusoleku töödelda kasutaja isikuandmeid käesolevates üldtingimustes määratletud eesmärgil ja ulatuses, kohaldatavates õigusaktides ja menetluskorras sätestatud alustel. Pärast kasutaja staatuse lõppemist vastavalt punktile 10 on füüsilisest isikust kasutajal õigus igal ajal võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning nõuda kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist vastavalt kohaldatavale õigusele.

9.2. Portaalihaldur on kohustatud hoidma kasutaja isikuandmeid konfidentsiaalsena ning isikuandmete kaitseks järgima kõiki kohaldatavaid õigusakte.

9.3. Portaalihaldur ei vastuta:

9.3.1. kasutajate esitatud andmete õigsuse eest;

9.3.2. kasutajate laenulepingute alusel eeldatavate ülesannete ja kohustuste eest;

9.3.3. juriidilisest isikust kasutaja esindaja esindusõiguse kehtivuse eest.

9.4. Kasutajad sõlmivad portaalis tehinguid otse, täielikult enda nimel ja omal vastutusel. Kasutajad on sõlmitud tehingute pooled. Portaali pakutavad lepinguvormid on mõeldud kasutajatele kasutamiseks omal vastutusel. Portaalihaldur ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad identiteedivargusest või ebatäpsusest ja vigadest kasutaja registreerimisel ja portaali kasutamisel.

10. KASUTAJASTAATUSE LÕPPEMINE

10.1. Kasutaja võib lõpetada oma kasutajastaatuse alles siis, kui kõik tema sõlmitud laenulepingutest tulenevad kohustused teiste kasutajate ja portaalihalduri ees on täidetud, kui laenupakkumised ja laenutaotlused on muutunud kehtetuks, aegunud või muul viisil lõpetatud ja kui kasutaja konto saldo portaalis on null.

10.2. Kasutajastaatuse lõpetamiseks tuleb saata portaalihaldurile teade e-posti aadressil info@omaraha.ee või portaali tehnilise lahenduse abil.

10.3. Portaalihaldur võib kasutaja õigust portaali kasutada igal ajal piirata või selle lõpetada, kui:

10.3.1. kasutaja rikub oma kohustusi;

10.3.2. kasutaja on esitanud valeandmeid.

11. MAKSEHÄIRED

11.1. Viivist makstakse juhul, kui laenu tagasimakse tähtaeg vastavalt punktile 4.3 on möödunud.

11.2. Hilinenud tagasimaksetega hüvitatakse esimeses järjekorras portaalihalduri kulud, mis tulenevad võlgade sissenõudmisest (sh trahvid ja leppetrahv), seejärel viivised ning alles seejärel intressid ja laenusumma vastavalt laenulepingule ja maksegraafikule.

11.3. Kui laenusaaja virtuaalkontole kantud summast ei piisa kõigi laenulepingute kõigi laenusummade osamaksete tasumiseks, jagatakse summa investorite vahel proportsionaalselt iga sissenõutava osamakse suurusele.

11.4. Üldtingimuste allkirjastamisega annab investor portaalihaldurile volituse võlgade sissenõudmiseks iseseisvalt või inkassofirmade teenuseid kasutades, mis hõlmab õigust lõpetada/tühistada laenuleping, esitada nõudeid enda nimel kohtusse või vahekohusse (vastavalt olukorrale) ja kohtuotsuseid täitmisele pöörata. Portaalihaldur tegutseb portaali kasutajate huvides.
Üldtingimuste allkirjastamisega kinnitab investor, et ta nõustub ja mõistab, et võib oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada, kui laenusaaja ei täida laenulepinguga võetud kohustusi. Portaalhaldur ei võta endale mingeid kohustusi investorite investeeringute tagasisaamiseks peale üldtingimustes sätestatute.

11.5. Üldtingimuste allkirjastamisega kinnitavad laenusaaja ja investor, et nad nõustuvad alates 01.03.2014 sõlmitud laenulepingute automaatse üleminekuga portaalile koos kõigi nendest laenulepingutest tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekuga momendist kui konkreetse laenu ja/või selle üksiku osamakse tagastamise tähtajast on möödas rohkem kui 90 (üheksakümmend) päeva ning vastav kohustus on laenusaaja poolt täitmata. Lepingute automaatsel üleminekul, kohustub portaal tasuma investorile hüvitist mitte vähem kui 60 % laenu põhiosa jäägist. Nimetatud hüvitis kantakse investori virtuaalkontole laenulepingu automaatse ülemineku päeval. Portaalil on õigus talle üleantud lepingud omakorda üle anda kolmandale isikule või üleantud lepingutest tulenevad nõuded loovutada.

11.6. Laenusaaja on kohustatud tasuma kõik laenulepingus ja/või portaali hinnakirjas kehtestatud kulud ja teenustasud, sealhulgas õigusabi-, inkasso- ja kohtukulud.

11.7. Laenusaaja on kohustatud hüvitama viivitamatult kõik kulud, mis tulenevad laenulepingu rikkumistest või täitmata kohustustest, ja/või kulud seoses teenustasudega pärast maksenõude saamist.

11.8. Kui laenusaaja ei täida laenulepingust tulenevaid kohustusi ja saab seetõttu teate laenulepingu rikkumise kohta, on ta kohustatud tasuma lisaks võlasummale menetlustrahvi, mille suurus on kehtestatud portaali hinnakirjas.

11.9. Kui hilinenud sissenõutav summa ületab kahe tagasimakse summa ning viimasest sissenõudmisteatest on möödunud üks (1) kuu, kaotab maksegraafik kehtivuse. Kui maksegraafik on kaotanud kehtivuse, kuulub tasumisele kogu laenusumma, algab kogu laenusumma sissenõudmine ning investoril on õigus nõuda kogu laenusumma tasumist koos intressimaksetega (erakorraline ülesütlemine).
Laenulepingu erakorralise ülesütlemise teate peab omaraha.ee esitama laenusaajale kirjalikult.

11.10. Laenulepingu erakorralisel ülesütlemisel on laenusaaja kohustatud tasuma portaali hinnakirjas kehtestatud leppetrahvi.

11.11. Üldtingimuste allkirjastamisega annab laenusaaja nõusoleku, et portaalihaldur võib jagada laenusaaja isikuandmeid ja muid portaalis esitatud andmeid maksehäireregistritega tema krediidikõlblikkuse kontrollimiseks ja andmete säilitamiseks. Laenusaaja lubab maksehäireregistritel töödelda laenusaaja isikuandmeid ja muud teavet ning avaldada vajalikku teavet maksehäireregistris eesmärgiga pakkuda registri kasutajatele (pankadele ja muudele krediidiasutustele) lisateavet krediidiotsuste langetamiseks.

12. LÕPPSÄTTED

12.1. Üldtingimustes ja poolte vahelises laenulepingus reguleerimata küsimused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.LEPINGUEELNE INFO

Lugupeetud klient!

Olete Omaraha OÜ portaali kaudu esitanud laenutaotluse. Teie laenutaotlus on vastuvõetud.

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 403 (2) lg 1 p 3, on Omaraha OÜ kohustatud Teid, kui tarbijat, lepingueelselt nõustama. Siinkohal soovime veelkord rõhutada järgmisi laenulepingu sõlmimisega seotud ning laenulepingu mittenõuetekohase täitmisega kaasnevaid asjaolusid:

 1. Tarbimislaen on eraisikule antav laen, mille eesmärk on tarbimine;
 2. Iga laen on finantskohustus. Soovitame enne laenu taotlemist läbi mõelda enda rahalised võimalused ning periood, millal on võimalik laen tagastada. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenutingimustega ja vajadusel pidage nõu meie spetsialistidega tel: +372 58 070 613 või e-post: info@omaraha.ee. Vaata lisaks ka Finantsinspektsiooni tarbijaveebi www.minuraha.ee;
 3. Laenu või laenu üksiku osamakse tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste näol. Viivist arvestatakse tähtaegselt tasumata laenusummalt iga viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise määraks on vastavalt VÕS § 113 lg 1 kolmandale lausele laenulepinguga ettenähtud intressimäär;
 4. Laenu tähtaegselt tasumata jätmisel antakse nõue sissenõudmiseks kas kohtusse või inkassofirmale, millega kaasnevad lisakulutused laenu sissenõudmise eest. Laenu sissenõudmisega seotud kohtuvälised- ja kohtukulud tasub võlgnik. Laenu tasumata jätmisel võib olla edaspidine laenutaotlemine raskendatud nii Omaraha OÜ-st kui ka teistest finantsasutustest;
 5. Kohtuväliste vaidluste ja kaebuste puhul on Teil võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole: www.tka.riik.ee, Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, Eesti, telefon: 6201 700, nõuandetelefon: 1330, faks: 6201701, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee;
 6. Teil on õigus nõuda Omaraha OÜ-lt tasuta mis tahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul lepingut ning sellega seotud dokumente.
 7. Teil on õigus laenulepingust taganeda 14 päeva jooksul.
 8. Teil on õigus laenu tagastada ennetähtaegselt.
 9. Teil on õigus kasutada lisateenuseid (maksegraafiku muutmine jms sarnased teenused);
 10. Omaraha OÜ-l on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda (vastavalt üldtingimuste p-le 11.9);
 11. Kehtivate laenulepingu üldtingimustega saate alati tutvuda veebiaadressil: www.omaraha.ee
 12. Täiendavate küsimuste korral võtke julgelt ühendust meie klienditoega tel: +372 58 070 613 või e-posti aadressil info@omaraha.ee.

Omaraha OÜ
 Ole kursis parimate pakkumistega!

Logi sisse