• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

OMARAHA OÜ PORTAALI KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 15.02.2021

Lepingu üldtingimuste allkirjastamisel ID-kaardi, smart-ID või PIN-koodiga kontrollimise teel (edaspidi: allkiri) saab portaali kasutaja (edaspidi: kasutaja) isikliku virtuaalkonto, mille abil haldaja või kasutaja saab teha toiminguid vastavalt käesolevatele üldtingimustele.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Teenusepakkujaks (edaspidi: portaalihaldur) on Omaraha OÜ (registrikood 12044597, aadress Posti 30, 90504 Haapsalu, Eesti Vabariik, e-post: info@omaraha.ee, kodulehe aadress www.omaraha.ee

1.2 Käesolevad üldtingimused (edaspidi: üldtingimused) reguleerivad:

1.2.1 Portaalihalduri ja portaali kasutaja vahelisi suhteid seoses portaalihalduri krediidivahendustegevusega elektroonilises Omaraha OÜ keskkonnas internetiaadressil www.omaraha.ee (edaspidi: portaal);

1.2.2 Portaalihalduri ja portaali kasutaja vahelisi suhteid seoses portaalihalduri poolt portaali kasutajatele osutatavate teenustega;

1.2.3 Portaali kasutamise käigus tekkivaid portaali kasutajate vahelisi õigussuhteid, olles portaali kasutajate (so laenuandjate ja laenusaajate) vahel portaalis sõlmitavate laenulepingute lahutamatuks osaks ja reguleerides laenulepingu poolte vahelisi suhteid laenulepingus sätestamata küsimustes.

1.3 Üldtingimustega nõustumisel loetakse portaali kasutusleping portaalihalduri ja kasutaja vahel sõlmituks. Portaali kasutamise leping hõlmab ka kasutaja ja portaalihalduri vahel sõlmitava krediidivahenduslepingu tingimusi.

1.4 Enne portaali üldtingimustega nõustumist on kasutaja kohustatud tutvuma portaali isikuandmete töötlemise korraga, mis on kättesaadav portaalihalduri kodulehel www.omaraha.ee.

1.5 Portaalihalduri ülesanne on krediidivahendusega seotud teenuste osutamine portaali kasutajatele vastavalt üldtingimustele. Kasutajad sõlmivad portaalis lepinguid üksteisega ja omal vastutusel. Portaalihaldur ei ole portaalis sõlmitavate lepingute pooleks, kuid võib üldtingimustes või laenulepingus otseselt sätestatud juhtudel tegutseda laenusaaja või laenuandja esindajana või astuda laenulepingusse laenuandja asemele.

1.6 Portaalihalduril on õigus anda portaali kasutamise lepingust ning muudest võimalikest portaalihalduri ja portaali kasutaja vahel sõlmitud lepingutest tulenevad õigused ja kohustused täielikult või osaliselt üle portaalihalduri grupi teistele ettevõtetele, teavitades sellest portaali kasutajaid ja tagades, et lepingute üleandmine ei mõjutaks portaali kasutajaid negatiivselt. Lepingute üleandmine on lubatud vaid sellistele grupi ettevõtetele, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas.

2. KASUTATAVAD MÕISTED

2.1 Portaalihaldur – OÜ Omaraha, Posti 30, 90504 Haapsalu, Eesti, registrikood 12045597

2.2 Laenusaaja – vähemalt 21-aastane isik, kes elab alaliselt Eestis või muus Euroopa Liidu riigis, kellel on nimetatud riigis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning kes on portaali kaudu esitanud laenutaotluse. Laenusaajaks võib olla ka Eesti äriregistris või muu Euroopa Liidu riigi vastavas registris registreeritud juriidiline isik.

2.3 Investor – vähemalt 18-aastane isik, kes elab alaliselt Eestis või muus Euroopa Liidu riigis, kellel on nimetatud riigis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning kes on allkirjastanud investeerimise üldtingimused portaali investeerimiskonto kaudu. Investoriks võib olla ka juriidiline isik, kui krediidi andmine ei ole tema peamine kaubandus-, majandus- või kutsetegevus ja krediidi andmine füüsilisele isikule ei ole laenusaaja elukoha riigi seaduste kohaselt tarbijakrediit.

2.4 Laenutaotlus - Laenusaaja poolt Portaalis esitatud õiguslikult siduv tahteavaldus Laenulepingu sõlmimiseks.

2.5 Laenuleping - laenusaaja ja investori allkirjastatud dokumendid, mis kinnitavad laenusaaja ja investori tahteavaldust kokkulepitud tingimustel laenu taotleda ja anda. Terviklik laenuleping koosneb eraldi allkirjastatud üld- ja eritingimustest.

2.6 Eritingimused - – osa laenusaaja laenutingimustest ning investori investeerimistingimustest, mis vastavalt üldtingimuste punktile 8.6 lisatakse laenulepingule.

2.7 Laenusaaja laenutingimused - laenusaaja allkirjastatud tahteavaldus, millele vastavatel tingimustel on laenusaaja nõus laenu võtma.

2.8 Investori investeerimistingimused - investori allkirjastatud tahteavaldus, mille kohaselt investor on nõus laenu andma ning mille alusel portaal teeb laenusaajatele laenupakkumisi.

2.9 Laenupakkumine - portaali automaatselt koostatud pakkumine, mis tehakse eesmärgiga sõlmida laenuleping laenupakkumises sätestatud tingimustel ja koostatakse vastavalt investori ja laenusaaja allkirjastatud tingimustele.

2.10 Investeerimiskonto - portaali kaudu kasutatav konto, mida investor kasutab raha väljalaenamiseks.

2.11 Virtuaalkonto - isiklik kasutajakonto, mida kasutatakse portaali kaudu laenulepingute alusel tehtud tehingute üle arvestuse pidamiseks.

2.12 Portaal - portaalihalduri hallatav e-teenuste keskkond, kus kasutajad saavad üksteiselt raha laenata. Portaali aadress on omaraha.ee.

2.13 Portaali kasutaja - füüsiline isik, kes kasutab portaali laenulepingute sõlmimiseks vastavalt käesolevatele üldtingimustele. Juriidilisest isikust investori või laenusaaja puhul on portaali kasutajaks seda juriidilist isikut esindama õigustatud füüsiline isik, kes kasutab portaali selle juriidilise isiku nimel. Portaali kasutajal ei ole kohustust sõlmida laenulepinguid.

3. KREDIIDIVAHENDUSLEPINGU TINGIMUSED

3.1 Üldtingimustega nõustumisega sõlmib kasutaja portaalihalduriga ühtlasi krediidivahenduslepingu.

3.2 Portaalihaldur tegutseb ühe ja sama sõlmitava laenulepingu osas krediidivahendajana nii laenusaaja kui ka laenuandja kasuks.

3.3 Portaalihaldur korraldab vastavalt üldtingimustele laenulepingu poolte isikusamasuse tuvastamise, laenutaotluses esitatud andmete kontrollimise, laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise, lepingueelse teabe esitamise laenusaajale ja laenulepingu sõlmimiseks vajalike tahteavalduste menetlemise portaalis.

3.4 Krediidivahendusega seotud teenuste eest maksab kasutaja portaalihaldurile teenustasu vastavalt laenu taotlemise hetkel kehtivale portaalihalduri hinnakirjale (www.omaraha.ee).

4. KASUTAJAKS REGISTREERUMINE

4.1 Portaali sisenemiseks ja portaali teenuste kasutamiseks peab isik registreerima end portaali kasutajaks.

4.2 Portaali kasutajaks saab registreeruda füüsiline isik, kes vastab portaalihalduri poolt kehtestatud kriteeriumitele ning kellele on välja antud kehtiv ja portaalihalduri poolt aktsepteeritav isikut tõendav dokument.

4.3 Registreerumisel peab kasutaja valima endale kasutajanime ja parooli. Valitud kasutajanime ja parooli võib kasutaja edaspidi kasutada portaali sisenemisel ühe võimaliku isiku tuvastamise vahendina.

5. KASUTAJATE IDENTIFITSEERIMINE JA TEHINGUTE KINNITAMINE PORTAALIS

5.1 Portaalis saavad tehinguid teha vaid kasutajad, kes on portaalihalduri poolt üldtingimuste kohaselt identifitseeritud.

5.2 Kasutaja on kohustatud esitama portaalihaldurile oma isiku kohta tõesed andmed ja dokumendid, mida portaalihaldur kasutajalt tema isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks nõuab.

5.3 Kasutaja on kohustatud esitama portaalihaldurile oma isikut tõendava dokumendi koopia. Kui portaalihalduril on kahtlusi kasutaja andmete või dokumentide õigsuse osas, võib ta paluda kasutajal andmeid täpsustada, esitada lisateavet või lisadokumente.

5.4 Kasutaja poolt esitatud andmeid kontrollib portaalihaldur muuhulgas nn tuvastusmakse abil, mille kasutaja peab olema teinud portaalihalduri pangakontole pangakonto kaudu, mis on avatud kasutaja nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või võrdväärseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid täitva riigi krediidiasutuses. Makseinfost nähtuvad andmed peavad ühtima kasutaja poolt portaalihaldurile enne makse tegemist avaldatud andmetega.

5.5 Tuvastamise teiseks meetodiks sobib ka muulhulgas ID-kaardi või Smart-IDga identifitseerimine.

5.6 Kasutaja, kes on portaalihalduri poolt nõutud viisil identifitseeritud, võib edaspidi portaali siseneda ning seda kasutada portaali kasutajanime ja parooli abil või muude portaalihalduri poolt aktsepteeritavate tuvastusandmete ja tehniliste lahenduste abil.

5.7 Portaalihalduri on õigus keelduda teenuste osutamisest, kui isik ei ole esitanud temalt nõutavaid andmeid või dokumente oma isiku identifitseerimiseks, tegelike kasusaajate kohta või rahaliste vahendite seadusliku päritolu tõendamiseks või on tema suhtes muul põhjusel tekkinud rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus.

5.8 Juhul, kui seadus ei sätesta teisiti, võib kasutaja kinnitada portaalis tehinguid ja toiminguid ühel allpool nimetatud ja portaalihalduri poolt võimaldatud viisidest (portaalihalduri poolt võimaldatavad kinnitamise viisid võivad seejuures sõltuda tehingu või toimingu sisust, kasutaja elukohariigist, tehnilistest võimalustest jm asjaoludest):

5.8.1 portaali parooli abil;

5.8.2 andes ID-kaardi või Mobiil-ID abil digitaalse allkirja.

6. KASUTAJATE ÜLDISED KOHUSTUSED

6.1 Kasutaja kohustub kasutama portaali üksnes seaduslike ja headele tavadele vastavate tehingute ja toimingute tegemiseks ning käituma teiste kasutajate ja portaalihalduri suhtes lugupidavalt ja heauskselt.

6.2 Kasutaja poolt portaalihaldurile ja teistele kasutajatele avaldatud andmed peavad olema tõesed. Andmete muutumise korral on kasutaja kohustatud sellest teavitama portaalihaldurit üldtingimustes sätestatud korras.

6.3 Kasutaja on kohustatud teatama portaalihaldurile viivitamatult, aga hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul, oma kontaktandmete muutumisest, samuti igasugusest asjaolust, mis võib mõjutada kasutaja kohustuste täitmist portaalihalduri või teiste kasutajate ees, sh tema suhtes alustatud hagi-, täite-, pankroti- või kohustuste täitmist mõjutada võiva muu menetluse alustamisest. Juriidilisest isikust kasutaja on kohustatud teavitama portaalihaldurit viivitamatult, aga hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul, muudatustest juriidilise isiku esindusõiguslike isikute ja/või tegelike kasusaajate ringis ning esitama portaalihalduri nõudmisel ka vastavaid muudatusi kajastavad dokumendid. Kasutajat ei vabasta teavitamiskohustusest see, kui eelkirjeldatud andmed ja asjaolud on kättesaadavad ka avalikest või muudest allikatest.

6.4 Kasutaja on kohustatud teatama portaalihaldurile (saates teate e-posti teel aadressil info@omaraha.ee või kasutades portaali tehnilist lahendust), viivitamatult isikut tõendava dokumendi või muu identifitseerimisvahendi kaotusest, vargusest või muul viisil tema valdusest väljumisest. Kasutaja kohustub hoidma kõiki portaali sisenemiseks vajalikke vahendeid ja paroole turvaliselt, et need ei satuks kolmandate isikute kätte. Portaalihalduril on õigus eeldada, et portaalis annab juhiseid ja teeb tehinguid kasutaja, kellele paroolid kuuluvad või kelle telefoni mobiiliga kinnitamiseks kasutatakse, kuni hetkeni, mil kasutaja on portaalihaldurit nõuetekohaselt teavitanud juurdepääsuvahendite või paroolide kaotamisest või sattumisest kolmanda isiku valdusesse.

6.5 Kasutaja kohustub austama portaalihalduri intellektuaalomandiõigusi. Portaal ning selle autoriõigusega kaitstud sisu on portaalihalduri omand, mida kasutajatel on õigus kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks seoses portaali teenuste kasutamisega.

6.6 Üldtingimustes sätestatud kohustuste rikkumise korral on portaalihalduril õigus piirata või tühistada kohustusi rikkunud kasutaja portaali kasutusõigused ja tühistada või muuta rikkujaga seotud oksjoneid ning keelduda oma kohustuste täitmisest kohustusi rikkunud kasutaja suhtes, samuti lõpetada kasutajaga portaali kasutusleping üldtingimustes sätestatud korras.

7. KASUTAJA PORTAALIKONTO

7.1 Portaalihaldur loob kasutajale virtuaalse portaalikonto, millel peetakse jooksvat arvestust kasutaja poolt portaalihalduri pangakontole sissemakstud raha ning portaali teenuste kasutamisest ja laenulepingutest tulenevate nõuete ja kohustuste üle.

7.2 Kasutaja teeb oma virtuaalkontole sissemakseid portaalihalduri pangakonto vahendusel.

7.3 Makse tegemisel portaalihalduri pangakontole tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber, mis on leitav Portaalis ülekannete lehel.

7.4 Portaalihalduril on õigus keelduda maksete vastuvõtmisest, mis ei vasta portaalihalduri poolt seatud tingimustele (nt kui makse tehakse pangakontolt, mis ei ole avatud Euroopa Majanduspiirkonna krediidiasutuses, vaid kolmandas riigis, kus portaalihalduri hinnangul ei rakendata efektiivselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid).

7.5 Portaalihaldur kajastab portaalihalduri pangakontole makstud summa kasutaja virtuaalkontol hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast vastava summa laekumist portaalihalduri pangakontole. Kasutaja on kohustatud portaalihaldurit viivitamatult teavitama, kui sooritatud makse ei ole kasutaja virtuaalkontole jõudnud, samuti juhul, kui kasutaja virtuaalkontole on jõudnud võõras makse. Kasutajal on keelatud käsutada tema virtuaalkontole laekunud rahalisi vahendeid, mille osas võib kolmandal isikul olla tagasinõude õigus (nt valesti sooritatud maksed).

7.6 Sõltumata raha ülekandmisest ja paiknemisest portaalihalduri pangakontol, ei ole tegemist portaalihaldurile, vaid portaali kasutajatele kuuluva varaga.

7.7 Kasutajale kuuluvad summad on portaalihalduri pangakontol seni, kuni need makstakse välja üldtingimuste või portaalis sõlmitud lepingute järgi õigustatud isikutele. Väljamaksete tegemine õigustatud isikutele toimub portaali üldtingimustes ja portaalis sõlmitud lepingutes sätestatud juhtudel ja korras.

7.8 Portaalihaldur ei maksa kasutajatele portaalihalduri pangakontol oleva raha eest intressi.

7.9 Portaalihaldur teeb kasutaja virtuaalkontolt mahaarvamisi portaali üldtingimustest ning teiste kasutajatega sõlmitud lepingutest tulenevate kasutaja kohustuste täitmiseks. Esimeses järjekorras tasutakse kasutaja virtuaalkontol kajastuvate vahendite arvelt kasutaja poolt portaalihaldurile maksmisele kuuluvad tasud ja kulud. Teises järjekorras täidetakse kasutaja virtuaalkontol kajastuvate rahaliste vahendite arvelt portaalis sõlmitud lepingutest tulenevad kasutaja kohustused teiste kasutajate ees.

8. LAENULEPING JA SELLE SÕLMIMISE KORD, LAENUSUMMA ÜLEKANDMINE

8.1 Investori ja laenusaaja (edaspidi ka „pool“ või „pooled“) vaheline laenuleping koosneb eraldi allkirjastatud üldtingimustest ja eritingimustest, mis koos moodustavad laenulepingu.

8.2 Pooled allkirjastavad üldtingimused enne mis tahes tehingute tegemist portaali kaudu.

8.3 Üldtingimused tuleb uuesti allkirjastada ainult siis, kui portaalihaldur on üldtingimusi muutunud või üldtingimuste viimatisest allkirjastamisest on möödunud üle 6 kuu.

8.4 Investor allkirjastab investori investeerimistingimused, mille alusel portaal koostab laenusaajatele laenupakkumisi.

8.5 Laenusaaja allkirjastab laenusaaja laenutingimused ning lõpuks ka portaali koostatud laenupakkumise, kui see talle sobib. Laenuleping koostatakse investori ja laenusaaja allkirjastatud tingimustel.

8.6 Laenuleping on sõlmitud ja poolte vahel siduv kohe, kui laenusaaja on allkirjastanud portaali koostatud laenupakkumise ning portaal on koostanud PDF-vormingus laenulepingu koos teabelehega poolte allkirjastatud tingimustel.

8.7 Kui laenuleping on punkti 8.6 kohaselt sõlmitud ja siduv, debiteerib portaalihaldur laenulepingus kokkulepitud laenusumma investori investeerimiskontolt ja kannab laenusumma laenusaaja virtuaalkontole portaalis. Sellega on investori kohustused, mis tulenevad laenulepingust, täidetud ning laenusumma on laenusaajale välja makstud. Laenusaajal on õigus oma virtuaalkontol olev laen välja võtta ja seda oma äranägemisel kasutada.

8.8 Üldtingimuste allkirjastamisega kinnitavad pooled, et nõustuvad portaalihalduri hinnakirjas (see on avaldatud portaalis) sätestatud teenustasude, trahvide ja muude tasudega ning kasutaja virtuaalkonto automaatse debiteerimisega.

8.9 Pooled kinnitavad, et laenuleping on investori ja laenusaaja, s.t füüsiliste isikute (või füüsilisest isikust investori ja juriidilisest isikust laenusaaja) vaheline kokkulepe ega kvalifitseeru seega tarbimislaenuks. Kui investor on Eestis registreeritud juriidiline isik, kinnitab investori esindaja laenulepingut sõlmides, et investor ei sõlmi laenulepingut oma alalise ja peamise majandustegevuse raames.

8.10 Laenulepingust tulenevad vaidlused lahendatakse menetluse alustanud poole valitud kohtus. Vaidlustes kuulub kohaldamisele Eesti õigus.

9. LAENUSUMMA TAGASIMAKSMINE

9.1 Laenusaaja maksab laenusumma ja intressi investorile tagasi osamaksetena laenulepingus kokkulepitud maksegraafiku alusel.

9.2 Laenusaaja on kohustatud tagama osamakse tegemiseks vajaliku rahasumma olemasolu laenusaaja virtuaalkontol maksegraafikus sätestatud tagasimaksepäeval.

9.3 Portaalihaldur debiteerib maksegraafikus sätestatud kuupäeval automaatselt laenusaaja osamakse laenusaaja virtuaalkontolt ning kannab selle investori virtuaalkontole.

9.4 Investor nõustub, et laenude, mille tagasimaksmise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva, tagasimaksmise tähtaega on laenusaajal õigus pikendada ühe kuu võrra samadel tingimustel.

9.5 Intressimäär fikseeritakse laenulepingus. Intressi makstakse protsendina tasumata laenusummast. Intressi arvestatakse kuni maksegraafikus määratud viimase osamakse kuupäevani. Intressi arvestatakse iga päev võttes aasta pikkuseks 365 päeva.

9.6 Tagasimakse summa või selle osa puudumisel on laenusaaja kohustatud tasuma viivist. Viivist arvestatakse pärast maksegraafikujärgse laenu tagastamise või osamakse maksetähtaja möödumist alates maksetähtajale järgnevast päevast. Viivist arvutatakse iga päev summalt, mis maksegraafiku järgi on tasumata, päevani, millal summa on tasutud ning laenusaaja virtuaalkontolt kättesaadav.

10. LAENULEPINGU KEHTIVUS JA SELLE ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

10.1 Laenuleping lõpeb, kui laenusaaja on laenu investorile täies mahus tagasi maksnud, s.t tasunud kogu laenulepingu alusel saadud laenusumma, kogunenud intressi ja muud maksed, ning täitnud kõik muud laenulepinguga võetud kohustused.

10.2 Laenusaajal on õigus laen tagasi maksta enne maksegraafikus sätestatud tähtaega, kasutades selleks portaali tehnilisi lahendusi. Kui laenusaaja on laenusaaja lepingutingimustel sõlminud rohkem kui ühe laenulepingu, saab laenulepinguid ennetähtaegse lõpetamise korras lõpetada üksnes korraga.

10.3 Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine ei vabasta laenusaajat enne laenulepingu ülesütlemist laenulepingu alusel jõustunud rahaliste kohustuste täitmisest.

10.4 Laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks peab laenusaaja virtuaalkontol olema summa, mis vastab laenulepingu(te) jäägile koos intresside, viiviste, teenus- ja muude tasudega.

10.5 Portaalihaldajal on õigus nõuda hüvitist 0,5% tagastavalt summalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on alla ühe aasta ja 1% hüvitist kui periood on pikem kui üks aasta.

10.6 Laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise taotlemiseks peab laenusaaja esitama selle kohta portaalis vastavasisulise avalduse.

10.7 Juhul kui ennetähtaegse tagastamise tahteavalduse esitamisel ja tingimustega nõustumise järel ei täida laenusaaja ennetähtaegse tagastamise tingimusi, siis laenulepingut ennetähtaegselt lõpetatud ei ole.

11. MAKSEHÄIRED

11.1 Kui laenu tagasimakse tähtaeg möödunud – makstakse viivist lepingujärgses intressimääras või seadusjärgses viivisemääras, kui see on kõrgem. Viivist arvutatakse tasumata makselt alates tasumise tähtpäevale järgnevast päevast iga viivitatud päeva eest.

11.2 Hilinenud tagasimaksetega hüvitatakse esimeses järjekorras portaalihalduri kulud, mis tulenevad võlgade sissenõudmisest (sh trahvid ja leppetrahv), seejärel viivised ning alles seejärel intressid ja laenusumma vastavalt laenulepingule ja maksegraafikule.

11.3 Kui laenusaaja virtuaalkontole kantud summast ei piisa kõigi laenulepingute kõigi laenusummade osamaksete tasumiseks, jagatakse summa investorite vahel proportsionaalselt iga sissenõutava osamakse suurusele.

11.4 Üldtingimuste allkirjastamisega annab investor portaalihaldurile volituse võlgade sissenõudmiseks iseseisvalt või inkassofirmade teenuseid kasutades, mis hõlmab õigust lõpetada/ tühistada laenuleping, esitada nõudeid enda nimel kohtusse ja kohtuotsuseid täitmisele pöörata. Portaalihaldur tegutseb portaali kasutajate huvides.

11.5 Üldtingimuste allkirjastamisega kinnitab investor, et ta nõustub ja mõistab, et võib oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada, kui laenusaaja ei täida laenulepinguga võetud kohustusi. Portaalhaldur ei võta endale mingeid kohustusi investorite investeeringute tagasisaamiseks peale üldtingimustes sätestatule.

11.6 Üldtingimuste allkirjastamisega kinnitavad laenusaaja ja investor, et nad nõustuvad alates 01.03.2014 sõlmitud laenulepingute (välja arvatud tagatud laenude lepingud) automaatse üleminekuga portaalile koos kõigi nendest laenulepingutest tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekuga momendist kui konkreetse laenu ja/ või selle üksiku osamakse tagastamise tähtajast on möödas rohkem kui 90 (üheksakümmend) päeva ning vastav kohustus on laenusaaja poolt täitmata. Lepingute (välja arvatud tagatud laenude lepingud) automaatsel üleminekul, kohustub portaal tasuma investorile hüvitist mitte vähem kui 60 % laenu põhiosa jäägist. Nimetatud hüvitis kantakse investori virtuaalkontole laenulepingu automaatse ülemineku päeval. Portaalil on õigus talle üleantud lepingud omakorda üle anda kolmandale isikule või üleantud lepingutest tulenevad nõuded loovutada.

11.7 Laenusaaja on kohustatud tasuma kõik laenulepingus ja/või portaali hinnakirjas kehtestatud kulud ja teenustasud, sealhulgas õigusabi-, inkasso- ja kohtukulud.

11.8 Laenusaaja on kohustatud hüvitama viivitamatult kõik kulud, mis tulenevad laenulepingu rikkumistest või rikkumistest või täitmata kohustustest, ja/või kulud seoses teenustasudega pärast maksenõude saamist.

11.9 Kui laenusaaja ei täida laenulepingust tulenevaid kohustusi ja saab seetõttu teate laenulepingu rikkumise kohta, on ta kohustatud tasuma lisaks võlasummale sissenõudmiskulude hüvitise osamaksete tasumisega viivitamise kohta, mille suurus on kehtestatud portaali hinnakirjas.

11.10 Kui hilinenud sissenõutav summa ületab kahe tagasimakse summa ning viimasest sissenõudmisteatest on möödunud üks (1) kuu, kaotab maksegraafik kehtivuse. Kui maksegraafik on kaotanud kehtivuse, kuulub tasumisele kogu laenusumma, algab kogu laenusumma sissenõudmine ning investoril on õigus nõuda kogu laenusumma tasumist koos intressimaksetega (erakorraline ülesütlemine).

11.11 Laenulepingu erakorralise ülesütlemise teate peab Portaalihaldur esitama laenusaajale kirjalikult. Laenulepingu erakorralisel ülesütlemisel on laenusaaja kohustatud tasuma portaali hinnakirjas kehtestatud lepingu ülesütlemise teatise edastamise hüvitise.

11.12 Üldtingimuste allkirjastamisega annab laenusaaja nõusoleku, et portaalihaldur võib jagada laenusaaja isikuandmeid ja muid portaalis esitatud andmeid maksehäireregistritega tema krediidikõlblikkuse kontrollimiseks ja andmete säilitamiseks. Laenusaaja lubab maksehäireregistritel töödelda laenusaaja isikuandmeid ja muud teavet ning avaldada vajalikku teavet maksehäireregistris eesmärgiga pakkuda registri kasutajatele (pankadele ja muudele krediidiettevõtetele) lisateavet krediidiotsuste langetamiseks.

12. ISIKUANDMETE KAITSE JA PORTAALIHALDURI VASTUTUS

12.1 Isikuandmete töötlemise põhimõtted ning portaalihalduri õigused ja kohustused kliendiandmete töötlemisel (sh kolmandatele isikutele edastamisel) on kirjas Portaalihalduri veebilehel avaldatud dokumendis „Isikuandmete töötlemise kord“.

12.2 Üldtingimuste allkirjastamisel annab kasutaja portaalihaldurile õiguse ja nõusoleku töödelda kasutaja isikuandmeid käesolevates üldtingimustes määratletud eesmärgil ja ulatuses, kohaldatavates õigusaktides ja menetluskorras sätestatud alustel. Pärast kasutaja staatuse lõppemist on füüsilisest isikust kasutajal õigus igal ajal võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning nõuda kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist vastavalt kohaldatavale õigusele.

12.3 Portaalihaldur on kohustatud hoidma kasutaja isikuandmeid konfidentsiaalsena ning isikuandmete kaitseks järgima kõiki kohaldatavaid õigusakte.

12.4 Portaalihaldur ei vastuta:

12.4.1 kasutajate esitatud andmete õigsuse eest;

12.4.2 kasutajate laenulepingute alusel eeldatavate ülesannete ja kohustuste eest;

12.4.3 juriidilisest isikust kasutaja esindaja esindusõiguse kehtivuse eest.

12.5 Kasutajad sõlmivad portaalis tehinguid otse, täielikult enda nimel ja omal vastutusel. Kasutajad on sõlmitud tehingute pooled. Portaali pakutavad lepinguvormid on mõeldud kasutajatele kasutamiseks omal vastutusel. Portaalihaldur ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad identiteedivargusest või ebatäpsusest ja vigadest kasutaja registreerimisel ja portaali kasutamisel.

13. PORTAALI KASUTUSLEPINGUST TAGANEMINE JA LEPINGU LÕPETAMINE

13.1 Kasutaja võib portaali kasutuslepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul kasutuslepingu sõlmimisest.

13.2 Kasutaja võib portaali kasutuslepingu igal ajal lõpetada eeldusel, et kõik tema sõlmitud laenulepingutest tulenevad kohustused teiste kasutajate ja portaalihalduri ees on täidetud, kui laenupakkumised ja laenutaotlused on muutunud kehtetuks, aegunud või muul viisil lõpetatud ja kui kasutaja konto saldo portaalis on null. Portaali kasutuslepingu lõpetamiseks tuleb saata portaalihaldurile teade e-posti aadressil info@omaraha.ee või portaali tehnilise lahenduse abil.

13.3 Portaalihalduril on õigus öelda portaali kasutusleping erakorraliselt ja etteteatamiseta üles, kui kasutaja rikub oluliselt seaduses, üldtingimustes või portaalis sõlmitud lepingus sätestatud kasutaja kohustusi.

13.4 Kui portaalihaldur lõpetab mingil põhjusel tegevuse (nt pankroti korral), teeb ta endast mõistlikult oleneva, et anda portaali vahendusel sõlmitud laenulepingute, kasutajate portaalikontode ja kasutajatele kuuluva vara haldamine üle mõnele teisele krediidivahendajale. Kui kokkulepe portaali tegevuse üleandmise kohta on saavutatud, tehakse kasutajatele teatavaks uue teenusepakkuja andmed. Kui portaalihalduril ei õnnestu tegevust uuele teenusepakkujale üle anda, teatab portaalihaldur kasutajatele portaali kasutuslepingu ülesütlemisest. Võimaluse korral teatab portaalihaldur sellest kasutajatele vähemalt kaks (2) kuud ette. Etteteatamise tähtaja jooksul võib portaalihaldur piirata kasutajate õigusi portaali teenuste kasutamisel, eelkõige võimalust esitada uusi laenutaotlusi- või pakkumisi.

13.5 Portaali kasutuslepingu lõppemine ei mõjuta portaalis kasutajate vahel sõlmitud lepingute ja tekkinud kohustuste kehtivust ning pärast portaali kasutuslepingu lõppemist tuleb vastavad kohustused täita otse teisele lepingupoolele.

13.6 Portaali kasutuslepingu lõppemisel kannab portaalihaldur kasutaja portaalikontol oleva raha, mis jääb üle pärast kasutaja kohustuste täitmist portaalihalduri ja teiste kasutajate ees, üle kasutaja pangakontole, mis on avatud kasutaja nimele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või võrdväärseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid täitva riigi krediidiasutuses ja millelt kasutaja on teinud viimase makse portaalihalduri pangakontole.

13.7 Kui kasutaja on esitanud portaalihaldurile teate portaali kasutuslepingust taganemiseks või lepingu lõpetamiseks või kui kasutaja on saanud portaalihaldurilt teate portaali kasutuslepingu ülesütlemise kohta, on kasutajal võimalik etteteatamise tähtaja jooksul portaalist alla laadida, printida ja/või muul moel enda jaoks salvestada kogu teave ja dokumendid tema poolt portaalis tehtud tehingute ja toimingute kohta.

13.8 Pärast portaali kasutuslepingu lõppemist sulgeb portaalihaldur kasutaja portaalikonto ning portaalihalduril ei ole kohustust säilitada, hoida ega kasutajale väljastada kasutaja poolt portaalis tehtud tehingute ja toimingutega seotud informatsiooni (välja arvatud seadusest tulenevate dokumentide säilitamise kohustuste täitmiseks).

14. ÜLDTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUTMINE

14.1 Portaalihalduril on õigus muuta ühepoolselt käesolevaid üldtingimusi õigusaktides sätestatud juhtudel või kui see on vajalik:

14.1.1 portaali teenuste arendamiseks või parendamiseks,

14.1.2 muudatuste tõttu õigusaktides või tavades,

14.1.3 kohtu või muu ametiasutuse või –isiku otsuse, ettekirjutuse või muus vormis avaldatud seisukohaga arvestamiseks,

14.1.4 teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolude täpsustamiseks, üldtingimuste kasutajasõbralikumaks muutmiseks,

14.1.5 portaalihalduri poolt kasutatavate teenusepakkujate poolt esitatud nõuete täitmiseks.

14.2 Portaalihalduril on õigus muuta omal äranägemisel oma hinnakirja.

14.3 Portaalihaldur teavitab kasutajaid üldtingimuste ja hinnakirja muudatustest, edastades vastava teabe kasutajatele elektrooniliselt e-posti teel või portaali vahendusel. Etteteatamine ei ole vajalik, kui muudatused ei mõjuta oluliselt olemasolevate kasutajate õiguseid ja kohustusi. Kui kasutaja ei nõustu üldtingimuste või hinnakirja muudatustega, on kasutajal õigus loobuda portaali teenuste kasutamisest, teatades sellest portaalihaldurile e-posti teel ja täites eelnevalt kõik portaalis sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused portaalihalduri ja teiste kasutajate ees. Kui kasutaja ei ole ühe (1) kuu jooksul muudatuste kohta teabe avaldamisest vastavat teadet portaalihaldurile esitanud ja/või ei ole täitnud kohustusi portaalihalduri või teiste kasutajate ees, loetakse kasutaja muudatustega nõustunuks. Kui investoril on sel hetkel portaalis kehtivaid laenulepinguid (investeeringuid) ja ta soovib portaali kasutuslepingu eelnimetatud muudatuste tõttu lõpetada, lõpeb tema portaali kasutusleping siiski alles pärast seda, kui tema poolt sõlmitud laenulepingutest tulenevad kohustused on laenusaaja poolt täielikult täidetud.

15. LÕPPSÄTTED

15.1 Vaidluse korral püüavad pooled lahendada erimeelsused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus, kui poolte kokkuleppest või kohaldatavast õigusest ei tulene teistsugune kohustuslik kohtualluvus. Eelnimetatud kohtualluvuse kokkulepe kehtib ka juhul, kui kasutaja asub pärast kohtualluvuse kokkuleppe sõlmimist elama väljapoole Eesti Vabariiki või kui tema elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.Lepingueelne teave

Laenu võtmine on finantskohustus ja enne mis tahes laenu võtmist tuleb alati hoolikalt tutvuda kõigi laenuga seotud tingimustega.

Seetõttu on oluline, et hindaksid, kas ja kui palju laenu vajad ning kust saad raha selle tagasimaksmiseks. Sa peaksid kindlasti tegema selgeks endale laenu võtmisega kaasnevad kulud ja mõtlema, kas eelarve võimaldab tagastada laenu ja maksta sellega kaasnevaid kulusid kogu lepinguperioodi vältel.

Ole hoolas ja esita alati tõene ning piisav teave oma finantsolukorra kohta, et saaksime ka omalt poolt hinnata Sinu võimalusi laenukohustuse täitmisel.

Kui Sul tekib lisaküsimusi, siis pöördu selgituste saamiseks meie poole telefonil +372 58 070 613 või e-posti aadressil info@omaraha.ee. Samuti pea kindlasti täiendavalt nõu näiteks mõne pereliikme või asjatundjaga.

Sel juhul kui oled otsustanud leping ikkagi peale põhjalikku kaalumist sõlmida, pööra kindlasti tähelepanu ka alljärgnevale:

Teabeleht

Enne lepingu sõlmimist tutvu Sulle antava Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, millel on kokkuvõtlik teave sõlmitava lepingu tingimuste kohta.

Lepingu sõlmimine ja laenu väljamaksmine

Lepingu sõlmimiseks pead Sa olema eelnevalt kindlasti tutvunud ja allkirjastanud meie portaali üldtingimused. Lepingu sõlmimisel pead Sa ka tasuma lepingutasu ja tagatisfondi tasu, mille me arvestame maha Sulle väljamakstavast laenusummast. Pärast lepingu allkirjastamist, maksame laenu välja Sinu virtuaalkontole.

Lepingust taganemise õigus

Pärast lepingu allkirjastamist on Sul võimalus sellest veel 14 päeva jooksul taganeda, selleks juhindu lepingus sisalduvatest taganemise tingimustest.

Intress

Laenu kasutamise eest tuleb tasuda igakuiselt intressi, mida arvestame laenujäägilt alates lepingu sõlmimise päevast kuni laenu tagastamiseni. Intressi määr on kirjas lepingu esilehel ja ilma eraldi kokkuleppeta see lepinguperioodil ei muutu.

Tagasimaksed

Igakuised laenu tagasimaksed koosnevad laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Tagasimaksed toimuvad vastavalt lepingu lisaks olevale maksegraafikule, kus on kirjas tagasimaksete arv ja tähtaeg. Maksegraafik on koostatud annuiteetgraafiku põhimõttel, mis tähendab, et igakuised tagasimaksed on reeglina ühesuurused. Jälgi, et Sinu portaali virtuaalkontol oleks õigel päeval vajalikud vahendid olemas – et saaksime selle Sinu kontolt maksetähtajal debiteerida.

Ennetähtaegne tagastamine

Laenu on võimalik ka ennetähtaegselt tagasi maksta – selleks anna meile oma soovist aegsasti teada ja pööra tähelepanu ennetähtaegse tagastamise tingimustele lepingus. Arvesta, et sellisel juhul võime nõuda hüvitist 0,5-1% ennetähtaegselt tagastatavast summast.

Võimalikud ebamugavused lepingu rikkumisel

Sinu peamine kohustus on hoolitseda, et sinu portaali virtuaalkontol oleks piisav summa ja see võimaldaks tasuda laenu tagasimakseid vastavalt maksegraafikule. Makseraskuste tekkimisel võta meiega kohe ühendust – püüame koos probleeme ennetada ja olukorrale lahenduse leida.

Lepingu rikkumise korral peaksid arvestama täiendavate kulude ja ebamugavustega:

Lepingu rikkumise korral peaksid arvestama täiendavate kulude ja ebamugavustega:

- lepinguga ettenähtud maksete tasumata jätmisel võime nõuda viivist lepingus toodud määras;

- mitterahalise kohustuse rikkumisel või valeandmete esitamisel võime määrata lepingus toodud suuruses leppetrahvi;

- võla tekkimisel saadame esmalt meeldetuletuse aga kui võlg jääb jätkuvalt tasumata, edastame ka tasulisi võlateatisi;

- pikemaajalisest võlgnevusest informeerime maksehäireregistri pidajat;

- lepingu rikkumine võib tulevikus laenude saamist tunduvalt raskendada;

- meil on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda kõikide lepingust tulenevate kohustuste kohest täitmist näiteks juhul, kui oled osaliselt või täielikult viivitanud kolme järjestikuse makse tasumisega või esitanud meile valeandmeid;

- kõik võla sissenõudmisega seotud kulud jäävad Sinu kanda (nt kulud seoses inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega).

Vaidluste lahendamise võimalused

Kui meil tekivad erimeelsused, siis proovime need esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Sul on võimalik küsida nõu ka Tarbijakaitseametilt (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) või pöörduda lahenduse saamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Lisaks Tarbijakaitseametile teostab meie tegevuse üle järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).


Omaraha OÜ

Logi sisse