• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Omaraha OÜ kaebuste lahendamise kord

Klientide rahulolu on Omaraha OÜ jaoks esmatähtis. Käesoleva kaebuste lahendamise korra eesmärgiks on teavitada  Sind sellest, millises vormis ja sisuga ning milliseid suhtluskanaleid kasutades saad Omaraha OÜ tegevuse või  tegevusetuse peale kaebuse esitada, millal ja kuidas Omaraha OÜ Sinu kaebust menetleb ning millistele järelevalveasutustele, kohtueelsetele menetlejatele ja kohtutele võid Sa esitada erapooletu seisukoha saamiseks Omaraha OÜ tegevuse või tegevusetuse peale kaebuse.

Meie kontaktandmed on kättesaadavad kodulehel www.omaraha.ee.

Kaebuste läbivaatamisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

  • Kaebuse saame lahendamiseks võtta eeldusel, et Sind on võimalik esitatud teabe põhjal tuvastada. Kaebuse kiiremaks läbivaatamiseks soovitame selle esitada meie kodulehel asuvas portaalis. Kaebuse saad esitada ka e-kirja teel aadressile info@omaraha.ee või saates posti teel kirja Omaraha OÜ kontori aadressile Posti 30, Haapsalu 90504.

  • Kui pöördud meie poole esindaja kaudu, palume esitada esindusõigust tõendava dokumendi, milleks üldjuhul on notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud vormis volikiri.

  • Suulised kaebused proovime lahendada võimalusel koheselt. Kui suulise kaebusega seonduvad küsimused vajavad  täiendavat kontrolli või Sind ei ole võimalik nõuetekohaselt tuvastada, tehakse ettepanek kaebuse kirjalikuks vormistamiseks.

  • Kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kaebuses palume ära märkida nime ja isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi ja telefoni, kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud, sh viite lepingule, mille alusel või millega seonduvalt Sa kaebuse esitad, kaebuse põhjendused ning Omaraha OÜ-le esitatav nõue või taotlus. Lisaks on Sul kohustus esitada koos kaebusega Omaraha OÜ-le ka dokumendid, millele kaebuses tugined, kui need ei ole Omaraha OÜ-le vabalt kättesaadavad. Kaebuse kiiremaks läbivaatamiseks palume võimalikult täpselt kirjeldada kaebuse või probleemi  olemust ning lisada juurde vajalikud dokumendid.

  • Kui soovid meilt tagasisidet saada kindlas vormis, siis palume soovitud sidekanal ära märkida oma kaebuses ning  püüame sellega arvestada.

  • Vaatame kaebuse läbi ja anname tagasisidet 15 kalendripäeva jooksul. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust  lahendada, teavitame Sind täiendavast tähtajast ning menetlusaja pikendamise põhjustest. Anname Sulle vastuse  üldjuhul sama suhtluskanali vahendusel, mille kaudu kaebus esitati, välja arvatud juhul, kui Sa oled avaldanud soovi saada Omaraha OÜ-lt vastus muu suhtluskanali kaudu.

  • Meie eesmärk on lahendada võimalikud erimeelsused rahumeelsete läbirääkimiste teel. Kui meil ei ole võimalik Sinu  nõudeid rahuldada, põhjendame seda oma vastuses. Kui jääd meiega erinevale seisukohale, võid küsida nõu  järelevalveasutuselt (kontaktid allpool) või pöörduda lahenduse saamiseks kohtusse.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (tarbijad): Sõle 23a, 10614 Tallinn, www.ttja.ee, tarbijate nõuandetelefon 620 1707, e-post info@ttja. Tarbijad võivad vaidluse lahendamiseks pöörduda ka ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlusreeglid on kättesaadavad veebilehel https://komisjon.ee. Sidevahendi abil sõlmitud lepingust tulenevad kaebused saab esitada ka veebipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Finantsinspektsioon: Sakala 4, 15030 Tallinn, www.fi.ee, telefon 668 0500, e-post info@fi.ee.

Andmekaitse Inspektsioon: Tatari 39, 10134 Tallinn, www.aki.ee, tel 627 4135, e-post: info@aki.ee.

Laenusumma:
Laenuperiood:

Tagasimakse:

Intress alates 12% aastas, laenud kuni 5 aastaks.

* Esialgne pakkumus on näitlik.

Logi sisse